ASIAKASESIMERKIT 2017-03-27T15:18:34+00:00

ASIAKASESIMERKIT

(Kuvassa Hannu Martikainen, toimitusjohtaja Emtele Oy, Jouni Lehtinen, asiakkuushallinnan johtaja Helen Sähköverkko Oy ja Osmo Siirto, jakeluverkon johtaja Helen Sähköverkko Oy)

18.1.2017 Emtele Oy ja Helen Sähköverkko Oy solmivat vuonna 2014 muuntamoautomaatioon liittyvän pitkäaikaisen elinkaaripalvelusopimuksen ”avaimet käteen” –periaatteella kattaen kaukokäyttö- ja mittaustoiminnallisuuden asentamisen ja ylläpidon 200:lle muuntamolle. Hyvin sujunut yhteistyö ja Helen Sähköverkon toimituksesta saamat hyödyt sekä saavutettu korkea palvelutaso johtivat 150 muuntamon sopimusoption käyttämiseen. Helen Sähköverkon Emtele Oy:ltä hankkima kokonaispalvelu sisältää muuntamokohteiden kaukokäyttöiset erotinohjaukset sekä tilatietojen, mittausten ja hälytysten välittämisen eri järjestelmiin. Tähän kokonaispalveluun tarvittavat laitteet sisältyvät myös toimitukseen.

Emtele Oy:n toimittamalla palvelulla Helen Sähköverkko on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta ja laatua sähköverkon automaatiota ja valvontaa laajentamalla. Helen Sähköverkko on edelläkävijä muuntamoautomaatiossa, jonka merkitys jakeluverkon hallinnassa kasvaa, kun halutaan oleellisesti lyhentää sähkökatkoja. Muuntamoautomaation avulla vikapaikka voidaan erottaa ja sähköt palauttaa suurimmalle osalle asiakkaista hyvinkin nopeasti. Helen Sähköverkon muuntamoautomaatiomalli on saanut paljon myös kansainvälistä huomiota.

Kansainvälisesti arvioiden Emtele Oy:n kokonaispalvelumalli on edistyksellinen verrattuna perinteiseen laitekauppaan, jossa asiakkaan hankintaprosessit voivat olla monimutkaisia ja teknologiariskit suuret”, toteaa Osmo Siirto, jakeluverkon johtaja Helen Sähköverkosta. ”Tavoitteenamme on olla toimialan suunnannäyttäjä.

Helen Sähköverkko Oy
Helen Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta Helsingin alueella. Yhtiö on osa Helsingin kaupungin omistamaa Helen-konsernia. Sähköverkkopalvelullamme on hyvä hintalaatu suhde ja sähkönjakelun toimitusvarmuus Helsingissä on kansainvälisestikin erittäin hyvä. Asiakkaita Helen Sähköverkolla on noin 375 000. Yhtiössä työskentelee noin 100 henkeä.

Lisätietoja:

Aki Hämäläinen, Helen Sähköverkko Oy
puhelin 050 502 1334
sähköposti aki.hamalainen(at)helen.fi

Joni Ekholm, Emtele Oy
puhelin 040 508 7308
sähköposti joni.ekholm(at)emtele.com

06.09.2016 Vantaan Energia Sähköverkot Oy parantaa sähkönjakeluvarmuuttaan lisäämällä keskijänniteverkon monitorointia ja hallintaa Emtele Oy:n palveluun perustuvalla muuntamoautomaatioratkaisulla.

Osapuolet allekirjoittivat pitkäaikaisen sopimuksen Emtele Oy:n muuntamoautomaatiopalvelusta koskien kaupunkiverkon toimintavarmuuden kannalta keskeisiä ja kriittisiä muuntamoita.

Vantaa Energia Sähköverkot Oy haki jakeluverkkoautomaatioprojektiin suoraviivaista ja kustannustehokasta avaimet käteen–ratkaisua, joka sopii mahdollisimman hyvin jo olemassa olevaan laitekantaan. Toimittajaksi valitsimme Emtele Oy:n, jonka kanssa muuntamoiden monitorointi ja ohjaus laajenevat myös Emtele Oy:n palvelukeskuksesta ohjattavaksi palveluksi. Emtele Oy:n suurimpia valtteja ovat asiakaslähtöisyys, vahva tietoliikenne- ja prosessiosaaminen sekä merkittävät referenssit muuntamoiden monitoroinnista ja kaukoohjauksesta.

Vantaan Energia Sähköverkkojen omien havaintojen perusteella juuri prosessien ja tietoliikenteen luotettava toimivuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä jakeluverkkoautomaation toiminnassa.

Emtele Oy on muuntamoautomaatioratkaisullaan ja palvelullaan markkinajohtaja Suomessa.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Vantaan Energia Sähköverkot Oy on Vantaan kaupungin alueella toimiva sähköverkkoyhtiö. Huolehdimme vantaalaisten sähköliittymän rakentamiseen liittyvistä asioista sekä sähkön siirtämisestä kiinteistöihin. Palvelemme noin 113 000 sähkönsiirtoasiakasta ja huolehdimme noin 3 300 kilometrin sähkönjakeluverkosta. Haluamme vastata asiakkaidemme odotuksiin ja ennen kaikkea turvata häiriöttömän sähköntoimituksen. Parannamme ja kehitämme sähköverkkoamme jatkuvasti. Investoimme sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen vuosittain noin 12 miljoonaa euroa. Työllistämme noin 70 työntekijää ja pääkonttorimme sijaitsee Vantaalla, Tikkurilassa. Olemme täysin Vantaan Energia Oy:n omistama yhtiö. Toimintaamme sääntelee Energiavirasto, joka valvoo sähköverkkoliiketoimintaa Suomessa.

Lisätietoja:

Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Erkki Mikkola, verkkopäällikkö 09 829 0354, erkki.mikkola(at)vantaanenergia.fi
Risto Lappi, toimitusjohtaja 09 829 0355, risto.lappi(at)vantaanenergia.fi

Emtele Oy
Antti Mikkilä, markkinointijohtaja 050 598 9228, antti.mikkila(at)emtele.com
Hannu Martikainen, hannu.martikainen(at)emtele.com

18.11.2016 Turku Energia Sähköverot Oy (TESV) lisäsi jakeluverkkonsa kauko-ohjausta ja valvontaa Emtele Oy:ltä vuonna 2015 hankkimallaan kokonaispalvelulla. Elinkaarivastuumallin mukaisella kokonaispalvelulla TESV on pystynyt pienentämään huolto- ja viankorjausaikoja sekä sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Yhteistyötä jatketaan seuraavaksi myös muuntamoiden etäluettavalla vianilmaisun palvelulla, joka perustuu uudentyyppiseen vikailmaisimeen, Emtele Vikeen. Emtele Oy:n vianilmaisupalvelun lähtökohtina ovat korkea käytettävyys, helppo asennettavuus ja operointi, ylläpidettävyys sekä asiakkaiden kokemien käyttökeskeytysten minimointi. Koska markkinoilla ei ollut tähän tarkoitukseen riittävän luotettavaa ja kustannustehokasta suurten volyymien ratkaisua, Emtele Oy on kehittänyt innovatiivisen vianilmaisun kokonaiskonseptin asiakastarpeen lähtökohdista yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa.

Vianilmaisupalvelu tuottaa suunnattua tietoa keskijänniteverkossa esiintyvistä vioista, kuten oikosulusta ja pysyvistä sekä katkeilevista maasuluista. Järjestelmän avulla on myös mahdollista mitata kuormavirrat ja -tehot. Vianilmaisun kokonaispalvelun avulla TESV voi edelleen pienentää viankorjausaikoja ja keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Halusimme jatkaa hyvin sujunutta yhteistyötä Emtele Oy:n kanssa laajentamalla kentän tietoliikenteen sopimusta vianilmaisua koskevalla palvelusopimuksella. Olemme kokeneet, että tällainen Emtele Oy:n kokonaispalvelumalli tehostaa toimintaamme jakeluverkon automaatiossa ja mahdollistaa korkeiden tavoitteiden saavuttamisen ilman, että siihen sitoutuu meiltä suuria henkilöresursseja, toteaa käytön ryhmäpäällikkö Antti Nieminen TESV:ltä.

Lisätietoa

Antti Nieminen, Turku Energia Sähköverkot Oy
puhelin 050 557 3132
sähköposti antti.nieminen(at)turkuenergia.fi

Ville Sallinen, Emtele Oy
puhelin 040 744 8731
sähköposti ville.sallinen(at)emtele.com

10.2.2014 Emtele Oy ja Helen Sähköverkko Oy ovat solmineet muuntamoautomaatioon liittyvän pitkäaikaisen elinkaaripalvelusopimuksen ”avaimet käteen” –periaatteella. Toimitus kattaa kaukokäyttö- ja mittaustoiminnallisuuden asentamisen ja ylläpidon 200:lle muuntamolle sekä optiona 150:lle muuntamolle. Toiminnallisuus sisältää muuntamokohteiden erotinohjaukset moottoriohjainlaitteineen, tilatietojen, mittausten ja hälytysten välittämisen eri järjestelmiin sekä tarvittavat mittarit, anturit ja tietoliikenteen.

Helen Sähköverkko Oy parantaa sähkönjakelun keskeytymättömyyttä ja laatua sähköverkon automaatiota ja valvontaa laajentamalla. Helen Sähköverkko Oy on edelläkävijä ja pioneeri muuntamoautomaatiossa, jonka merkitys jakeluverkon hallinnassa kasvaa, kun halutaan oleellisesti lyhentää sähkökatkoja.

Emtelen valintaan toimittajaksi vaikutti Emtelen kyky toimittaa tarjouskilpailussa vaadittu pitkäaikainen toiminnallisuus- ja palvelukonsepti sekä kokonaistaloudellinen edullisuus.

Helen Sähköverkko Oy

Helen Sähköverkko Oy (HSV) toimii jakeluverkon haltijana Helsingin kaupungin alueella Sipoon uutta liitosaluetta lukuun ottamatta. Yhtiö on Helsingin Energian tytäryhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki. HSV:n tehtävänä on hoitaa sähköverkkotoimintaa sekä tuottaa sähkön siirto- ja jakelupalveluja toimialueellaan. Asiakkaita HSV:lla on noin 360 000. Vuosittainen sähkönkulutus toimialueella on noin 4 600 GWh. Yhtiössä työskentelee noin 100 henkeä.

Emtele

Emtele on innovatiivisiin teollisen Internetin palveluihin keskittyvä nopeasti kasvava yritys. Emtelen tietoliikenneratkaisuilla voidaan monitoroida koneita, laitteita ja kriittisen infrastruktuurin kohteita. Yhdessä partneriekosysteemin ja johtavien energia-alan asiakkaiden kanssa Emtele on ottanut käyttöön FieldCom-konseptin, joka mahdollistaa älykkään sähköverkon kaukokäytön. Emtele kehittää uusia ratkaisuja hyödyntäen käyttöönotettua varmatoimista ja turvattua tietoliikenneverkkoa. Nämä mahdollistavat esim. sähköasemien automaattisen valvonnan ja turvallisuuden. Uutena palveluna Emtele on lanseeraamassa kyberturvallisuuden takaavan palvelun.

Emtele on yksityisomisteinen osakeyhtiö, josta Suomen valtion omistamalla Veralla on 20% omistusosuus. Emtele on kansainvälistymässä ja on avannut uusia markkinoita Euroopan eri maissa yhteistyössä globaalien ja paikallisten yritysten kanssa. Lisäinformaatiota: www.emtele.com.

Lisätietoja:

Antti Mikkilä, Emtele Oy
puhelin +358 505989228
sähköposti antti.mikkila(at)emtele.com

Joni Ekholm, Emtele Oy
puhelin +358 358 405087308
sähköposti joni.ekholm(at)emtele.com

Minna Paavola, Helen Sähköverkko Oy
puhelin +358 451110887
sähköposti minna.paavola(at)helen.fi

28.1.2013 Turku Energia Sähköverot Oy (TESV) on jo pitkään käyttänyt pylväserottimien kauko-ohjausta saaristossa, mutta kohteita on ollut vain muutama, ja ne on rakennettu yksittäistapauksina. Sähkönlaatu- ja keskeytysaikavaatimusten tiukentuessa aloitettiin TESV:ssä loppuvuodesta 2010 selvitystyö jakeluverkkoautomaation toteutusvaihtoehdoista ja tekniikoista. Tarkoituksena oli saada selvyys siitä, onko jakeluverkkoautomaation lisääminen teknisesti ja taloudellisesti järkevää. Selvitystyön lopputulos oli, että tietoliikennetekniikat ja esimerkiksi jälkiasennettavat moottoriohjaimet ovat kehittyneet teknisiltä ominaisuuksiltaan ja hinnoiltaan sellaisiksi, että automaation lisäämiseen voi ryhtyä laajamittaisemmin. Jakeluverkon kauko-ohjauksen ja valvonnan lisääminen onkin nostettu TESV:n verkostostrategiassa keskeiseksi tekijäksi.

TESV haki jakeluverkkoautomaatioprojektiin suoraviivaista ja kustannustehokasta avaimet käteen –ratkaisua, joka sopii mahdollisimman hyvin TESV:n jo olemassa olevaan laitekantaan. Useamman mahdollisen toimittajan joukosta valinta osui lopulta Emtele Oy:n, joka oli tuonut omia konseptejaan esille jo TESV:n selvitystyön aikana. Emtelen suurimpia valtteja olivat joustavuus, kilpailukykyinen hinta ja vahva tietoliikenneosaaminen. TESV:n omien havaintojen perusteella juuri tietoliikenteen toimivuus on yksi suurimpia uhkia jakeluverkkoautomaation luotettavassa toiminnassa. Kun sähköverkkoihmisten ei tarvitse turhaan vaivata päätään tietoliikenneverkoilla, päästään toivottavasti toimivaan lopputulokseen.

TESV:n ja Emtelen automaatioprojekti on lähtenyt jo lupaavasti käyntiin yhteisellä määrittelyvaiheella, tietoliikenneyhteyksien valmistelulla ja pilottikohteiden määrittelyllä. Tiedonkulku Emtelen ja TESV:n välillä on toiminut, ja TESV:n toiveena onkin saada Emtelestä joustava ja läsnä oleva yhteistyökumppani.

13.11.2012 Emtele Oy toimittaa diabeetikkojen etämittausratkaisun eMedic-hankkeelle, jossa tavoitellaan merkittäviä laatu- ja tuottavuusparannuksia diabeetikkojen ja lastentautien hoidossa. Hankkeessa ovat mukana Suomi, Latvia, Viro ja Ruotsi. Suomessa Emtelen palvelua käyttävät Turun yliopistollinen sairaala ja potilaat Forssan ja Kaarinan alueella.

Ratkaisu on ostettu avaimet käteen palveluna, jossa Emtele vastaa palveluna etäluettavista bioparametrimittareista, tietoliikenteestä ja mobiilipäätteestä.

eMedic-hankkeessa kehitetään diabeteksen etähoitomallia, mikä helpottaa potilaiden elämää ja parantaa hoidon tuloksellisuutta. Hoitomalli on tarkoitus ottaa laajemmin käyttöön hankkeen jälkeen.

Diabeteksen lisäksi Emtelellä on useiden muiden pitkäaikaissairauksien ja kansantautien hoitoa tukevia etäseurantaratkaisuja, jotka integroituvat osaksi potilastietojärjestelmiä.

Emtele Oy on erikoistunut avohoidon, kotisairaanhoidon ja koti- ja palveluasumisen järjestelmiin ja niiden tukipalveluihin. Emtelen missiona on tarjota ICT-ratkaisuja, jotka tukevat yksilön autonomiaa ja itsenäistä selviytymistä kotona sekä parantavat hoitotyön tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Jussi Vasama / Emtele Oy
jussi.vasama(at)emtele.com
050 381 0227
www.emtele.com

eMedic-hanke:
www.emedicproject.eu

12/2011 EMTELE has participated in the work of one of the most prestigious events in the electric power industry – 14th specialized exhibition “Electric Networks of Russia (2011)” upon the invitation from Deputy Director General of JSC MRSK Holding Boris Mekhanoshin. The exhibition was organized by the Russia’s Ministry of Energy and JSC MRSK Holding. The event took place from November 28 to December 2, 2011 in Moscow at the All- Russian Exhibition Center.

Over 500 engineering and electric power companies, enterprises – producers of electro technical and power grid equipment, construction ,installation, and design companies from Russia and CIS states – Ukraine, Republic of Belarus, Kazakhstan, as well as foreign companies from USA, Canada, Japan, China, Korea, Germany, France, Finland, and other countries.

Within the exhibition, the business forum “Innovative potential of the Russian electricity distribution grid” has been held. Director General of JSC MRSK Holding Nikolay Shvets was the head of the MRSK delegation at the event. Deputy Director General of JSC MRSK Holding Boris Mekhanoshin served as the chairman and coordinator of the conference. Representatives of all 14 Russia’s MRSK/RSK have participated in the forum.

Among the key discussion topics covered by over 20 presenters were equipment renovation and efficiency, the innovative development program, innovations in the sphere of business processes, modernization of the system of responding to major emergency situations created by natural causes, implementation of the system to control business assets. The business forum participants have also discussed the compliance with the federal law Φ3-261 of November 23, 2009, regarding providing customers with energy accounting meters, requirements to the energy accounting devices in the retail market, and the tasks of the transition to intelligent grids.

Special attention was paid to the topic of “smart grids” and to the electric power facilities security. Hannu Martikainen made a presentation on this topic in which he discussed the joint solution of Emtele and AGT International. The MRSK top management and representatives of the holding’s regional companies expressed interest in the presentation. There were many additional questions. In the course of the conference, there was reached an agreement about further joint work.

Emtele ja AGT International http://www.agtinternational.com ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan osapuolet tarjoavat kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi kokonaisratkaisuja, tuotteita ja palveluja. Kokonaisratkaisussa on yhdistettynä Emtelen luotettavat tiedonsiirron ja hallinnan ratkaisut sekä AGT Internationalin turvallisuusteknologiat.

Emtele on kehittänyt ja kaupallistanut innovatiivisen laitteiden ja koneiden etähallintaratkaisun energiateollisuuden tarpeisiin, kuten FieldCom. Ratkaisussa on jatkuva IP-perustainen tiedonsiirto, jossa voidaan käyttää asiakkaan tarpeen mukaisia tiedonsiirtoratkaisuja: langattomat laajakaistaverkot, satelliittiyhteydet jne. Nyt solmitun yhteistyön tuloksena Emtele voi tarjota kehittämänsä FieldCom- palvelun päälle uusia kokonaisturvallisuutta kohentavia lisäarvopalveluita.

Yhteistyössä kehitetyt järjestelmät kykenevät siirtämään muun muassa videodataa ja yhdistämään eri lähteistä tulevan muun datan heti hyödynnettäväksi informaatioksi. Ratkaisu sisältää viimeistä teknologiaa olevat tiedonkeräyslaitteet, yksinoikeuden omaavan tiedon analysointijärjestelmän ja erilaisia mallinnus- ja simulointiohjelmia. Ratkaisulla hallitaan jo nyt valtioiden, kaupunkien ja yhtiöiden turvallisuutta eri puolilla maailmaa.

Emtele ja AGT yhteistyön kohteena ovat erityisesti valtioiden kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat energia-alan järjestelmät, kuten sähkön- ja lämmöntuotanto ja niiden siirto- ja jakeluverkot. Emtele ja AGT International tarjoavat yhdessä innovatiivisia ratkaisuja muihinkin kriittisen infrastruktuurin kohteisiin kuten cyber-turvallisuus, liikenne- ja luonnonkatastrofeihin valmistautuminen.

AGT International on globaali ja yksi maailman nopeimmin kasvavista julkisen turvallisuuden ratkaisujen toimittajista.

AGT Internationalin kotipaikka on Zürichissä Sveitsissä. Yhtiössä on 2000 työntekijää, jotka edustavat 54 kansallisuutta. AGT hallinnoi projekteja, joiden yhteisarvo on noin 8 miljardia USD.

Emtelen ja AGT:n lisäarvopalvelut:

  • uhkan analysointipalvelu
  • kohteeseen räätälöity turvaratkaisu
  • suunniteltu konsepti turvallisuusparametreista ja mittareista
  • hierarkkinen johtokeskusjärjestelmä
  • rajapinnat eri antureihin, kameroihin ja tutkiin
  • sääntöihin perustuva tiedustelujärjestelmä eri tietokantoihin
  • yhdistetty tilannekuva