Seloste käsittelytoimista ja rekisteröidylle annettavat tiedot

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 13, 14 ja 30 artikla
Laatimispäivämäärä: 2.5.2019
Päivitetty: 25.3.2022
Omistaa: Hannu Martikainen

1. Rekisterinpitäjä

Emtele Oy
y-tunnus 1961603-2
Hatanpään valtatie 2aB, 33100 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hannu Martikainen
Toimitusjohtaja
c/o Emtele Oy, Hatanpään valtatie 2aB, 33100 Tampere
Sähköposti: hannu.martikainen@emtele.com
tel: 040 062 2077

3. Rekisterin nimi

Emtele Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tässä rekisterissä olevia ja tähän rekisteriin kerättäviä henkilötietoja käsitellään olemassa olevan tai mahdollisen asiakkuuden hoitamiseksi. Rekisteriin ei kerätä mitään muuta tietoa, kuin asiakkaan edustajan vapaaehtoisesti toimittamat tiedot. Kaikki tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään tai hänen työnantajaltaan.

5. Henkilötietoryhmät

Rekisteröidyistä tallennetaan vain ne tiedot, jotka rekisteröity tai hänen työnantajansa on vapaaehtoisesti toimittanut. Näitä tietoja ovat tyypillisesti:

  • Etu- ja sukunimi
  • Tehtävänimike
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

6. Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajaryhmät sekä tietojen siirto kolmansiin maihin

Henkilötietoihin on pääsy yleisesti koko henkilöstöllä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamisessa (esim. markkinointi, asiakkuuden hoito tai sopimusvelvoitteiden täyttäminen).

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, mikäli pakottava lainsäädäntö niin edellyttää. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Emtele käyttää kolmansien osapuolien työkaluja (esim. Google Analytics), jotka voivat
luovuttaa tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kovalevyt, joilla tietoja käsitellään, ovat suojattu salasanoin ja tietoihin on pääsy rajatulla joukolla henkilöitä, joille työnkuvansa puolesta kuuluu kyseisten henkilötietojen käsittely. Tiedoista otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

8. Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Tiedot säilytetään niin kauan, kun se on kunkin tiedon osalta kohtuudella perusteltua.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa toiseen järjestelmään. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.