Emtele on nyt Emtele Automation – Emtele is now Emtele Automation

Mitä ottaa huomioon aurinko- ja tuulipuistojen tietoliikennepalveluiden valinnassa?

Suomi nostaa uusiutuvan energian osuuden sähkönkulutuksesta 50 prosenttiin 2020-luvun aikana. Fingridin arvion mukaan aurinkosähkön tuotantokapasiteetti yli kymmenkertaistuu nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvan energian nopea yleistyminen aiheuttaa uusia haasteita sähköjärjestelmän tekniselle toimivuudelle. 

Myös riskit kriittistä infraa kohtaan ovat kasvaneet. Tietoturva on tarpeen myös suojatuille verkkopalveluille ja -laitteille. Energiainfran tietoliikenteen kehityssuuntia ovat tiedonsiirron kasvavat ja monimuotoistuvat vaatimukset. Tämä vaikeuttaa myös todellisten kustannusten määrittämistä etukäteen. 

Kehitystä leimaa myös monimutkaistuminen – ajan tasalla pysyminen edellyttää yhä spesifimpää ICT-alan erityisosaamista.

Mitä edellyttää kriittisen tason infran tietoliikennepalveluilta? 

1. Luotettavuus

Energiantuotanto ja jakelu ovat tärkeä osa toimivan yhteiskunnan selkärankaa.
Häiriötilanteissa ensisijaisen tärkeää on tuotannon ja jakelun mahdollisimman nopea ja laaja palauttaminen yhteiskunnan perustoimintojen turvaamiseksi. Häiriötilanteiden hallinnassa  on ensin kyettävä luomaan kokonaisvaltainen ja tarkka tilannekuva, mitä kentällä, sähköverkossa, sähköasemilla ja voimalaitoksilla tapahtuu. Samalla voidaan turvata kentällä työskenteleviä henkilöitä ja ehkäistä mahdollisia vahinkoja.

Edellä mainituista syistä sähkönjakelussa ja teollisen mittakaavan energiantuotannossa, tulee käyttää ammattilaistason tietoliikenneyhteyksiä. Suunniteltujen tietoliikenneyhteyksien ja -järjestelmien on kyettävä toimimaan häiriöttömästi, jotta tiedonsiirto esimerkiksi aurinko- tai tuulivoimapuiston ja valvomoiden välillä on sujuvaa ja toimintavarmaa. Ilman toimivia yhteyksiä energian tuotanto häiriintyy nopeasti, mikä voi tulla tuottajalle kalliiksi.

2. Turvallisuus

Ota turvallisuus, riskit ja vastuut huomioon jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Aurinko- ja tuulipuistojen tietoverkko infrastruktuuri on haavoittuvaa, sillä tietoliikennepalveluihin ja infrastruktuuriin voi kohdistua vandalismia, ympäristöstä ja ihmistoiminnasta aiheutuvia häiriöitä sekä tietoturvauhkia. Etenkin tietoturvaan on syytä kiinnittää huomiota ja varmistua siitä, että asiat on hoidettu nykyaikaisten kriittiselle infrastruktuurille asetettujen tietoturvavaatimusten mukaisesti.  

Tietoturvaan panostaminen varmistaa osaltaan energiantuotannon jatkuvuutta ja hyvin hoidettuna vahvistaa luottamusta asiakkaiden ja rahoittajien suuntaan. Tietoturvan ja oikeiden toimintatapojen edellyttäminen kaikilta kohteen parissa työskenteleviltä on vähintään perusteltua. Varmista ainakin, ettet käytä suojaamattomia, kuluttajakäyttöön tarkoitettuja liittymiä, yhteyksiä tai laitteita. Kun hankit yhteydet kokonaispakettina kriittisen infran ICT-palveluihin erikoistuneelta yhtiöltä, tietoturvakysymykset eivät jää vain sinun työpöydällesi.

Lokakuussa 2024 pakolliseksi tuleva NIS2 on yritysten tietoturvan tasoa määrittävä direktiivi, joka pakottaa yhä useamman yrityksen panostamaan tietoturvan hallintajärjestelmään ja käytäntöihin sekä tietoturvapoikkeamista raportointiin. Vaatimukset voi täyttää todennäköisesti täysin tai ainakin hyvin suurelta osin ISO/IEC 27001 -standardin mukaisella tietoturvan hallintajärjestelmällä (ISMS) ja jatkuvuudenhallinnalla. NIS2 -direktiivi tulee erittäin todennäköisesti lisäämään ISO/IEC 27001 -sertifikaatin vaatimista palveluiden toimittamisen ehtona: alihankkijoilta tai muilta palveluntuottajilta ostavien yritysten on huomattavasti helpompaa vaatia ISO/IEC 27001 -sertifiointia, kuin erikseen NIS2 -kelpoista hallintajärjestelmää ja sen tapauskohtaista todentamista.

Tietoturvanhallinnan ISO/IEC 27001 standardin sertifiointi osoittaa, että tuleva yhteistyökumppani on sitoutunut korkeimpiin standardeihin, tekee systemaattista työtä riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi, ja kehittää tietoturvaansa jatkuvasti. Tämä on siis kädenpuristus sille, että toimija on läpikäynyt tietoturvan hallinnan arvioinnin ja todennettu täyttävän vaatimukset.

3. Helppous ja vaivattomuus

Älä kuluta liikaa energiaa, vaikka sitä teillä tuotetaankin.
Voit keskittyä ydinliiketoimintaasi tehokkaasti ulkoistamalla tietoliikennepalvelut kerralla. Hyödyntämällä alan asiantuntijoiden osaamista avautuu pääsy erikoistuneeseen tietoliikennetietämykseen ja vuosien kokemukseen.

Asiakkaamme ovat usein ammattilaisia energiantuotantoon liittyvissä asioissa, joka on oma vaativa alansa. Tietoliikennepalveluiden hankkiminen asiantuntevalta kumppanilta sopivana kokonaisuutena mahdollistaa tehokkaan toiminnan ja keskittymisen omaan ydintoimintaan.

Energiapuistojen tietoliikennepalveluissa on useampi muuttuja. Näitä ovat muun muassa:

   • Voimalaitosten, sähköasemien, muuntamoiden ja vastaavien kriittisten laitteiden väliset telematiikka- ja kommunikaatiopalvelut

   • ICT – ja OT -suunnittelutyö sekä projektinjohto

   • Tarvittavien laitteistojen hankinta konfiguroituna, testattuna ja käyttöönotettuna

   • Korkeatasoiset tietoliikenneyhteydet, tarvittavat integraatiot ja asennustyöt

   • Tietoturva-, valvonta- ja hallintapalvelut, sekä

   • Huolto, ylläpito ja elinkaarituki.

  Vältä erillisiä toimittajasopimuksia ja epäselviä vastuita. Kun hankit palvelut selkeinä kokonaisuuksina on projektinhallinta alkuvaiheessa helpompaa ja elinkaarenaikainen ylläpito sekä viankorjaus selkeää ja mutkatonta. 

  Osa vaivattomuutta on myös tietoliikennepalveluiden käynnistämisen nopeus. Perinteisesti energiapuistojen tietoliikennepalvelut on muodostettu valokuidun avulla, mutta tämä on usein kuukausien tai jopa yli vuoden projekti. Emtelellä suosimme pääsääntöisesti mobiiliverkkoteknologiaa ja olemme onnistuneesti käyttäneet tätä tekniikkaa lähes kaikissa palveluidemme piiriin kuuluvissa tuuli- ja aurinkopuistoissa sekä akustoissa. Tarvittaessa mobiiliyhteyksien nopeuksia voidaan aggregoida yhteen niin, että summataan mobiiliyhteyksien kapasiteetti tai minimoidaan yhteyksien latenssi. Näin saat huippulaatuiset yhteydet toimintaan jopa muutamassa viikossa.

  4. Kustannustehokkuus ja läpinäkyvä hinnoittelu

  Moninaiset tarpeet saattavat johtaa mittaviin investointeihin ja päällekkäisiin palveluihin, jollei tietoliikennepalveluita ajattele alusta asti kokonaisuutena. Yksittäisten hintalappujen sijasta kannattaa laskea koko projektin elinkaarikustannus ja hinta-laatusuhde. Erityisesti kannattaa kiinnittää ratkaisun valinnassa huomiota toimintavarmuuteen sekä palveluntarjoajan kykyyn pitää yhteydet toiminnassa muutos- ja häiriötilanteissa. Suurimmat kustannukset syntyvät silloin, jos tuotanto pääsee häiriintymään yhteysongelmien vuoksi. 

  Valinnat muuttavat kokonaiskustannuksia. Mainitun valokuituyhteyden kaivaminen syrjäiseen kohteeseen voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja. Käyttämäämme erikoistason mobiiliteknologiaa hyödyntämällä loppusumma jää usein reilusti alle tämän, mutta luotettavuustaso on sama tai jopa korkeampi. 

  Oletko koskaan sitoutunut palveluun, jossa tuleekin piilokuluja? Niin mekin. Jokaisen työvaiheen kokonaishinta on hyvä kartoittaa jo alussa. Itse suosimme hinnoittelumallia, jossa aloitusmaksun jälkeen siirrytään kiinteään kuukausimaksuun, joka pysyy samana läpi 3-15 vuoden palvelusopimuksen. Tällainen kustannusrakenne on läpinäkyvä ja helppo niin asiakkaalle kuin meille. 

  Haluatko keskustella matalalla kynnyksellä paremmista uusiutuvan energian tietoliikennepalveluista?

  Emtele FieldCom on ratkaisu, joka on suunniteltu kriittisiin yhteyksiin. 

  FieldCom- tietoliikenneratkaisussa yhdistyvät kommunikaatiojärjestelmän toimivuus ja huippuluokan tietoturvallisuus. Näin voimalaitokset, sähkö- ja erotinasemat, muuntamot ja muut sähköverkon kriittiset laitteet ovat luotettavasti yhteydessä valvomoon/käyttökeskukseen ja omiin hallintasovelluksiin.

  Lisätietoja:


  Joni Ekholm

  Business areas MUKE & FieldCom

  joni.ekholm@emtele.com

  +358 40 508 7308


  Joonas Koivuniemi
  CEO

  joonas.koivuniemi@emtele.com

  +358401421123